Privacybeleid

Inleiding

De Data Protection Act 2018 en de General Data Protection Regulation (“GDPR”) (samen de “Data Protection Laws”) leggen bepaalde verplichtingen op aan Foundry Innovation & Research 1, Limited, (het “Bedrijf”) als gegevensbeheerder met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens. Deze Verklaring legt uit hoe persoonsgegevens door het Bedrijf worden verwerkt.

Op wie is dit van toepassing?

Deze Verklaring is van toepassing op leveranciers, aannemers en zakelijke contacten van het Bedrijf, evenals op websitebezoekers en wervingskandidaten. De verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan klinische onderzoeken en van gegevens met betrekking tot personeel, aandeelhouders, directeuren en functionarissen valt onder afzonderlijke privacyverklaringen.

Als u deelneemt aan een klinisch onderzoek en vragen hebt over uw persoonsgegevens, dient u contact op te nemen met de hoofdonderzoeker van het betreffende onderzoek, waarvan de details te vinden zijn in uw bijsluiter voor patiënten.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we?

Wanneer u met het bedrijf communiceert, kunnen persoonlijke gegevens en andere informatie over u worden verwerkt, zoals verder beschreven in de tabel aan het einde van dit document. We kunnen uw persoonsgegevens verwerken om een contract uit te voeren, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om de legitieme belangen van het bedrijf na te streven.

Delen van persoonlijke gegevens

We kunnen persoonsgegevens bekendmaken aan onze dienstverleners, zoals beveiligingsprofessionals, accountants, auditors, experts, advocaten en andere professionele adviseurs; IT-systeemproviders, ondersteunings- en hostingserviceproviders; banken en financiële instellingen die onze rekeningen beheren; aanbieders van document- en recordbeheer; en andere externe leveranciers en uitbestede dienstverleners die ons helpen bij het uitvoeren van zakelijke activiteiten.

We kunnen ook persoonsgegevens delen met: (a) de overheid of andere overheidsinstanties (waaronder rechtbanken, regelgevende instanties, wetshandhavingsinstanties, belastingautoriteiten); en (b) externe deelnemers aan gerechtelijke procedures en hun accountants, auditors, advocaten en andere adviseurs en vertegenwoordigers, zoals wij noodzakelijk of gepast achten.

Gegevensoverdracht buiten de EER

We kunnen van tijd tot tijd persoonsgegevens buiten de EER overdragen. Een dergelijke overdracht is onderworpen aan passende waarborgen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met deze privacyverklaring. Verdere details kunnen worden verkregen bij de Data Protection Lead (contactgegevens hieronder).

Bewaartermijnen

Het bedrijf bewaart persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze verzamelen. Wanneer het bedrijf persoonsgegevens bewaart om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting, bewaren we de informatie zolang als nodig is om aan die verplichting te voldoen.
Wanneer we persoonsgegevens bewaren in het kader van een contractuele relatie, bewaren we de informatie voor de duur van die relatie en voor een bepaalde tijd daarna. De duur is afhankelijk van de aard van de contractuele relatie (die tot 7 jaar na beëindiging kan zijn) en zal voor een langere periode worden bewaard in het geval van juridische of toekomstige juridische procedures.
Wervingsgegevens worden doorgaans een jaar bewaard.
Voor meer informatie over de periode gedurende welke wij uw persoonsgegevens bewaren, kunt u contact opnemen met dataprotection@fire1foundry.com, FAO: Data Protection Lead.

Uw rechten als deelnemer

De wetgeving inzake gegevensbescherming voorziet in bepaalde rechten ten gunste van betrokkenen, waarvan sommige alleen van toepassing zijn in beperkte omstandigheden of op een beperkte manier: het recht om informatie over de verwerking te ontvangen (die wordt verstrekt via deze privacyverklaring of andere formulieren of kennisgevingen die aan u zijn verstrekt); het recht op toegang tot persoonsgegevens; het recht om persoonsgegevens te rectificeren of te wissen (recht om vergeten te worden); het recht om de verwerking te beperken; het recht op gegevensoverdraagbaarheid; het recht van bezwaar en het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering) die een juridisch of vergelijkbaar significant effect op u heeft.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Data Protection Commission in Ierland of bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in het geval u een klacht hebt of van mening bent dat uw rechten zijn geschonden (in dergelijke gevallen verzoeken wij u de zaak in eerste instantie onder onze aandacht te brengen, zodat wij deze met u kunnen bespreken).

Hoe wij uw gegevens beschermen

Het bedrijf heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verwerving of toegang. Persoonlijke gegevens worden veilig bewaard met behulp van een reeks beveiligingsmaatregelen, waaronder, indien van toepassing, fysieke maatregelen zoals vergrendelde archiefkasten, IT-maatregelen zoals codering en beperkte toegang via goedkeuringen en wachtwoorden.

Met wie u contact kunt opnemen over uw persoonlijke gegevens

Neem voor meer informatie contact op met dataprotection@fire1foundry.com FAO Data Protection Lead.

Updates van het privacybeleid

Ons bedrijf kan van tijd tot tijd veranderen en het is noodzakelijk om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Raadpleeg het regelmatig, en vooral voordat u persoonlijke gegevens verstrekt. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op de hierboven aangegeven datum.

Appendix 1

PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR HET BEDRIJF WORDEN VERWERKT

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Aannemers, leveranciers, zakelijke contacten, websitebezoekers.

Om met u te communiceren en voor de uitvoering en handhaving van contractuele rechten en verplichtingen;

Bij het nastreven van onze commerciële activiteiten en doelstellingen zoals onderzoek en ontwikkeling en de promotie en uitbreiding van ons bedrijf;

Om onze bedrijfsactiviteiten en IT-infrastructuur te beheren, in overeenstemming met ons interne beleid en onze interne procedures, inclusief die met betrekking tot regelgevingskwesties, financiën en boekhouding; werking van IT-systemen; records management en auditing.

Om elektronische communicatie tussen ons (bijvoorbeeld e-mails) te controleren om u, onze bedrijfs- en IT-infrastructuur en die van derden te beschermen, inclusief door:

  • het identificeren van en omgaan met ongepaste communicatie; en
  • het zoeken naar en verwijderen van virussen of andere malware en het oplossen van andere problemen met de informatiebeveiliging.

 

Om due diligence en gerelateerde informatieverschaffing te beheren in de context van bedrijfsinvesteringen en aandelen- of activa-acquisities of -afstotingen en integratie met externe investeerders of overnemers;

Om klachten, feedback en vragen te beheren en verzoeken om toegang tot of correctie van gegevens of de uitoefening van andere rechten met betrekking tot Persoonsgegevens te behandelen;

Om wettelijke rechten vast te stellen en te verdedigen om onze bedrijfsactiviteiten en die van onze zakelijke partners te beschermen en onze rechten en de veiligheid van ons personeel, onze zakelijke partners, u of andere personen of derden te waarborgen; om onze algemene voorwaarden af te dwingen; en de beschikbare rechtsmiddelen en verweren na te streven;

Om te voldoen aan wettelijke en andere vereisten, registratie- en rapportageverplichtingen, locatiebeleid, het uitvoeren van audits, naleving van overheidsinspecties en andere verzoeken van overheidsinstanties of andere overheidsinstanties, reageren op juridische processen zoals dagvaardingen, dagvaardingen of bevelen, nastreven van wettelijke rechten en rechtsmiddelen, het verdedigen van rechtszaken en het beheren van interne klachten of claims, het uitvoeren van onderzoeken en het naleven van interne beleidslijnen en procedures.

Om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, zoals de bezoekersaantallen en hoe bezoekers omgaan met de website.

Rekrutering kandidaten
Om uw geschiktheid te bepalen voor de functie waarop u hebt gesolliciteerd;

Om u op de hoogte te houden van uw voortgang of om op een later tijdstip contact met u op te nemen;

Om een arbeidsovereenkomst met u aan te gaan als uw sollicitatie succesvol is.

WERwerkte persoonsgegevens
 

Persoonsgegevens, waaronder naam, adres, status binnen een relevante rechtspersoon waarmee we een contractuele relatie hebben;

Kwalificaties, ervaring, beroepsverenigingen en referenties;

Bank/bouwmaatschappij gegevens;

Overheids- of andere officiële identificatiedocumenten (bijv. fiscaal referentienummer of vergunningen);

Informatie verkregen uit andere bronnen (bijvoorbeeld openbaar beschikbare informatie van online diensten en andere informatiebronnen, commerciële informatiebronnen van derden en informatie van onze zakelijke partners).

E-mail, IP-adres
Persoonsgegevens, waaronder naam, adres, status binnen een relevante rechtspersoon waarmee we een contractuele relatie hebben;
Kwalificaties, ervaring, beroepsverenigingen en referenties;
Bank/bouwmaatschappij gegevens;
Overheids- of andere officiële identificatiedocumenten (bijv. fiscaal referentienummer of vergunningen);
Informatie verkregen uit andere bronnen (bijvoorbeeld openbaar beschikbare informatie van online diensten en andere informatiebronnen, commerciële informatiebronnen van derden en informatie van onze zakelijke partners).

Persoonsgegevens, waaronder naam, adres, status binnen een relevante rechtspersoon waarmee we een contractuele relatie hebben;

Persoonsgegevens, waaronder naam, adres, status binnen een relevante rechtspersoon waarmee we een contractuele relatie hebben;
Kwalificaties, ervaring, beroepsverenigingen en referenties;
Bank/bouwmaatschappij gegevens;
Overheids- of andere officiële identificatiedocumenten (bijv. fiscaal referentienummer of vergunningen);
Informatie verkregen uit andere bronnen (bijvoorbeeld openbaar beschikbare informatie van online diensten en andere informatiebronnen, commerciële informatiebronnen van derden en informatie van onze zakelijke partners).

Persoonsgegevens, waaronder naam, adres, status binnen een relevante rechtspersoon waarmee we een contractuele relatie hebben;
Kwalificaties, ervaring, beroepsverenigingen en referenties;
Bank/bouwmaatschappij gegevens;
Overheids- of andere officiële identificatiedocumenten (bijv. fiscaal referentienummer of vergunningen);
Informatie verkregen uit andere bronnen (bijvoorbeeld openbaar beschikbare informatie van online diensten en andere informatiebronnen, commerciële informatiebronnen van derden en informatie van onze zakelijke partners).
Cookies
Voor meer informatie over onze cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit;

Arbeids- en opleidingsverleden in je CV; aanvraagformulier of zoals door u verstrekt;
Scheidsrechters, visumstatus;

Andere persoonsgegevens die tijdens het wervingsproces worden verstrekt.

Wettelijke basis voor verwerkING
 
Artikel 6, lid 1, onder a): toestemming;

Artikel 6, lid 1, onder b): de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst;

Artikel 6, lid 1, onder f): de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de vennootschap

Artikel 6, lid 1, onder f): de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de vennootschap

Artikel 6, lid 1, onder f): de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de vennootschap

Artikel 6, lid 1, onder f): de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de vennootschap

Artikel 6, lid 1, onder c):

verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan het bedrijf is onderworpen;

 

 

Artikel 6, lid 1, onder f): de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de vennootschap

Artikel 6, lid 1, onder c):

verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan het bedrijf is onderworpen;

Artikel 6, lid 1, onder c):

verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan het bedrijf is onderworpen;

Artikel 6, lid 1, onder a): toestemming van de deelnemer

Artikel 6, lid 1, onder b): de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.