Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Zákon o ochraně osobních údajů z roku 2018 a Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR”) (společně jako „zákony o ochraně osobních údajů”) společnosti Foundry Innovation & Research 1, Limited, („společnost”) jako správci údajů ukládají jisté povinnosti s ohledem na to, jak společnost osobní údaje využívá. V tomto oznámení vysvětlujeme, jak společnost osobní údaje zpracovává.

Koho se to týká?

Toto oznámení se týká dodavatelů, smluvních stran a obchodních partnerů společnosti a také návštěvníků webových stránek a uchazečů o zaměstnání. Zpracování osobních údajů účastníků klinického hodnocení a údajů týkajících se personálu, zainteresovaných osob, ředitelů a úředníků upravují samostatná oznámení o ochraně osobních údajů.

Pokud se účastníte klinického hodnocení a máte dotazy ohledně Vašich osobních údajů, měli byste kontaktovat hlavního zkoušejícího příslušného klinického hodnocení podle údajů, které naleznete v informacích pro pacienty.

Jaká osobní údaje zpracováváme?

V rámci Vaší interakce se společností mohou být zpracovávány Vaše osobní údaje a další informace, jak je popsáno podrobněji v tabulce na konci tohoto dokumentu. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat z důvodu uzavírání smluv, dodržování zákonných povinností nebo pro účely sledující legitimní zájmy společnosti.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout našim poskytovatelům služeb, jako jsou bezpečnostní pracovníci, účetní, auditoři, odborníci, právníci a další odborní poradci; poskytovatelé IT systémů, poskytovatelé podpory a hostingu; banky a finanční instituce, které vedou naše účty; poskytovatelé správy dokumentů a záznamů; a další třetí strany poskytující obchodní a outsourcované služby, které nám pomáhají při provádění našich obchodních činností.

Dále Vaše osobní údaje můžeme sdílet s: (a) vládními a dalšími veřejnými orgány (včetně soudů, regulačních orgánů, orgánů prosazujících zákon, daňových úřadů); a (b) třetími stranami účastnícími se právních řízení, jejich účetními, auditory, právníky a dalšími poradci a zástupci, podle toho, co budeme považovat za nutné či vhodné.

Přenos údajů mimo EHP

Osobní údaje můžeme občas přenášet mimo EHP. Tento přenos bude příslušně zabezpečený v souladu se zákony o ochraně osobních údajů a s tímto oznámením o ochraně osobních údajů. Další podrobnosti můžete získat od pověřence pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje jsou uvedené níže).

Doba uchovávání

Společnost bude osobní údaje uchovávat po dobu nezbytnou s ohledem na účely, pro které byly osobní údaje shromážděny. Pokud společnost uchovává konkrétní osobní údaje za účelem splnění zákonné nebo regulační povinnosti, tyto informace budeme uchovávat tak dlouho, dokud to bude nutné ke splnění příslušné povinnosti.
Pokud osobní údaje uchováváme v souvislosti se smluvním vztahem, budeme tyto informace uchovávat po celou dobu trvání takového vztahu a po určitý čas po ukončení příslušného vztahu. Konkrétní délka takového období závisí na povaze smluvního vztahu (mohla by být až 7 let po ukončení vztahu) a toto období uchovávání může být prodlouženo v případě aktuálního nebo nadcházejícího právního řízení.
Údaje získané v souvislosti s náborem se obvykle uchovávají po dobu jednoho roku.
Máte-li zájem o další informace týkající se doby, po kterou budeme uchovávat Vaše osobní údaje, kontaktujte prosím dataprotection@fire1foundry.com, k rukám: pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Vaše práva subjektu údajů

Zákony o ochraně osobních údajů poskytují subjektům údajů určitá práva a některá z nich platí pouze v omezených případech nebo omezeným způsobem: právo obdržet informace o zpracovávání (které je zaručeno tímto oznámením o ochraně osobních údajů nebo jinými oznámeními, které jste obdrželi); právo na přístup k osobním údajům; právo na opravu nebo vymazání osobních údajů (právo být zapomenut); právo na omezení zpracovávání; právo na přenositelnost osobních údajů; právo vznášet námitky a právo vznášet námitky proti automatickému rozhodování (včetně profilování), ze kterého pro Vás plynou právní nebo podobně závažné důsledky.

Dále máte právo podávat stížnosti u irské komise pro ochranu osobních údajů (Data Protection Commission) nebo u místního úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte ke stížnosti důvod nebo se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv (v tomto případě bychom Vás rádi požádali, abyste záležitost nejprve oznámili nám a mohli jsme ji tak společně prodiskutovat).

Jak chráníme Vaše údaje

Společnost zavedla technická a organizační opatření, aby tak Vaše osobní údaje chránila před nezákonným nebo nepovoleným zničením, ztrátou, pozměněním, zveřejněním, získáním či přístupem. Osobní údaje jsou uchovávány zabezpečeným způsobem prostřednictvím celé řady bezpečnostních opatření, mezi které patří, dle potřeby, fyzická opatření jako jsou zamčené skříně a technologická opatření jako je šifrování a omezený přístup s pověřením a heslem.

Koho kontaktovat ohledně Vašich osobních údajů

Máte-li zájem o další informace, kontaktujte prosím dataprotection@fire1foundry.com k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů.

Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Naše obchodní činnosti se mohou čas od času změnit, a to může vést ke změně Zásad ochrany osobních údajů. Informujte se prosím o těchto zásadách pravidelně a obzvláště předtím, než poskytnete jakékoli osobní údaje. Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly aktualizovány naposledy k datu uvedenému výše.

PŘÍLOHA Č. 1

OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ SPOLEČNOSTÍ

ÚČELY ZPRACOVÁVÁNÍ

Smluvní strany, dodavatelé, obchodní partneři, návštěvníci webových stránek.

Pro komunikaci s Vámi a pro uplatňování a prosazování smluvních práv a povinností;

Pro provádění našich obchodních činností a dosahování našich cílů, jako je výzkum a vývoj, propagace a expanze našich obchodních činností;

Pro řízení našich obchodních operací a infrastruktury informačních technologií v souladu s našimi interními směrnicemi a postupy, včetně těch, které se týkají regulačních záležitostí, financí a účetnictví; provoz systémů IT; správa záznamů a audit.

Pro monitorování elektronické komunikace mezi námi (například e-mailů) s cílem chránit Vás, obchodní činnosti a infrastrukturu IT naše i třetích stran mimo jiné následujícími způsoby:

  • identifikace a řešení nevhodné komunikace; a
  • vyhledávání a odstraňování případných virů nebo jiného malware a řešení jakýchkoli jiných záležitostí týkajících se informační bezpečnosti.

 

Pro řízení náležité péče a s tím spojené sdílení v souvislosti obchodních investic, nabývání podílů nebo aktiv nebo disponování s nimi a integrace s případnými třetími stranami, které vystupují v roli investorů nebo nabyvatelů;

Pro zpracovávání stížností, zpětné vazby a dotazů a zpracovávání požadavků na přístup k údajům nebo opravu údajů, či uplatnění jiných práv vztahujících se na osobní údaje;

Pro stanovení a obranu právních nároků na ochranu obchodních operací našich vlastních i našich obchodních partnerů a pro zajištění našich práv a bezpečnosti našich zaměstnanců, našich obchodních partnerů, Vás nebo jiných osob či třetích stran; pro prosazování našich obchodních podmínek; a pro vymáhání příslušných náprav a ochrany;

Pro plnění právních a jiných požadavků, povinností vést evidenci a podávat hlášení, interních zásad pracovišť, provádění auditů, vyhovění kontrolám státních orgánů a jiným požadavkům státních nebo jiných veřejných orgánů, reakce na právní kroky, jako jsou předvolání, obsílky nebo soudní příkazy, vymáhání zákonných nároků a náprav, obrana v soudních sporech a řešení případných interních stížností či nároků, provádění vyšetřování a dodržování interních směrnic a postupů.

Pro sledování využívání našich webových stránek, například počtů návštěvníků a toho, jak návštěvníci pracují s našimi stránkami.

Uchazeči o zaměstnání
Pro určení Vaší způsobilosti k úloze, o kterou máte zájem;

Pro informování o Vašem postupu a proto, abychom Vás v budoucnosti kontaktovali;

Pro uzavření pracovního poměru s Vámi, pokud bude Vaše žádost o zaměstnání úspěšná.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
 

Osobní údaje včetně jména, adresy, stavu v rámci příslušného právního subjektu, se kterým máme uzavřený smluvní vztah;

Kvalifikace, profesní zkušenosti a vztahy a reference;

Bankovní údaje;

Státní nebo jiné oficiální identifikační dokumenty (např. číslo daňového poplatníka nebo povolení);

Informace získané z jiných zdrojů (například veřejně přístupné informace z online služeb a dalších informačních zdrojů, ze komerčních informačních zdrojů třetích stran a informace od našich obchodních partnerů).

E-mailová adresa, IP adresa
Osobní údaje včetně jména, adresy, stavu v rámci příslušného právního subjektu, se kterým máme uzavřený smluvní vztah;
Kvalifikace, profesní zkušenosti a vztahy a reference;
Bankovní údaje;
Státní nebo jiné oficiální identifikační dokumenty (např. číslo daňového poplatníka nebo povolení);
Informace získané z jiných zdrojů (například veřejně přístupné informace z online služeb a dalších informačních zdrojů, ze komerčních informačních zdrojů třetích stran a informace od našich obchodních partnerů).

Jméno, adresa, kontaktní údaje, korespondence, případně doklady totožnosti.

Osobní údaje včetně jména, adresy, stavu v rámci příslušného právního subjektu, se kterým máme uzavřený smluvní vztah;
Kvalifikace, profesní zkušenosti a vztahy a reference;
Bankovní údaje;
Státní nebo jiné oficiální identifikační dokumenty (např. číslo daňového poplatníka nebo povolení);
Informace získané z jiných zdrojů (například veřejně přístupné informace z online služeb a dalších informačních zdrojů, ze komerčních informačních zdrojů třetích stran a informace od našich obchodních partnerů).

Osobní údaje včetně jména, adresy, stavu v rámci příslušného právního subjektu, se kterým máme uzavřený smluvní vztah;
Kvalifikace, profesní zkušenosti a vztahy a reference;
Bankovní údaje;
Státní nebo jiné oficiální identifikační dokumenty (např. číslo daňového poplatníka nebo povolení);
Informace získané z jiných zdrojů (například veřejně přístupné informace z online služeb a dalších informačních zdrojů, ze komerčních informačních zdrojů třetích stran a informace od našich obchodních partnerů).
Cookies
Máte-li zájem o další informace o našich cookies, seznamte se prosím s našimi Zásadami používání cookies.

Osobní údaje, jako je jméno, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, národnost;

Předchozí zaměstnání a získané vzdělání uvedené ve Vašem životopise; formulář žádosti nebo informace, které jste poskytli;
Osoby poskytující Vaše reference, víza;

Jiné osobní údaje poskytnuté v rámci žádosti o zaměstnání.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ
 
Článek 6(1)(a): souhlas;

Článek 6 (1) (b): zpracování je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou subjekt údajů je, nebo k provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy;

Článek 6 (1) (f): zpracování je nezbytné pro účely legitimních zájmů společnosti

Článek 6 (1) (f): zpracování je nezbytné pro účely legitimních zájmů společnosti

Článek 6 (1) (f): zpracování je nezbytné pro účely legitimních zájmů společnosti

Článek 6 (1) (f): zpracování je nezbytné pro účely legitimních zájmů společnosti

Článek 6 (1) (c): zpracování je nezbytné pro plnění zákonné povinnosti vztahující se na společnost;

zpracování je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou subjekt údajů je, nebo k provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy

 

 

Článek 6 (1) (f): zpracování je nezbytné pro účely legitimních zájmů společnosti

Článek 6 (1) (c): zpracování je nezbytné pro plnění zákonné povinnosti vztahující se na společnost;

zpracování je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou subjekt údajů je, nebo k provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy

Článek 6 (1) (c): zpracování je nezbytné pro plnění zákonné povinnosti vztahující se na společnost;

zpracování je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou subjekt údajů je, nebo k provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy

Článek 6 (1) (a): souhlas subjektu údajů

Článek 6 (1) (b): zpracování je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou subjekt údajů je, nebo k provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy